جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت ابان 90

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26685

26877

192

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

60.69

61.88

1.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

16949

17050

101

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.1

65.45

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17088

17207

119

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.87

39.6

0.7

7

 سايت BTS

تعداد

36

37

1

8

 سايت ديتا

تعداد

14

19

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

24

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

356

356

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟