جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد ابان  90

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31037

31903

866

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.2

38.73

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2423

2506

83

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

49.86

1.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29668

29760

92

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.00

36.1

0

7

 سايت BTS

تعداد

26

27

1

8

 سايت ديتا

تعداد

5

6

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟