وضيعيت شاخص هاي مخابراتي استان لغايت1/10/1390 

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/10/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

472852

17907

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.4

1.0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.01

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

848796

105636

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

77.8

8.62

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

44

44

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

21508

10

دایرشده

9966

5427

11

شرکتهایPAP

منصوبه

40757

5286

12

دایرشده

34484

9109

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.27

-0.06

 
 
 
 
اطلاعات عمومي
 

 

مساحت
(خاكي) (كيلومتر مربع

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد روستا

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100 نفر

شور

1629807

72784019

30

367

1071

925

35170

2293

363357

استان

130458

1090523

_

10

24

22

3237

51

311

 

     

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟