وضيعيت شاخص هاي مخابراتي استان لغايت1/11/1390

 

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/11/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

20000

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

1.1

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.18

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

854651

111491

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

78.3

9.04

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

131

44

44

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

21508

10

دایرشده

11967

7428

11

شرکتهایPAP

منصوبه

40757

5286

12

دایرشده

35342

9967

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.26

-0.06

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟