جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد بهمن ماه   90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

188450

302788

305152

2364

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

175759

261356

275553

14197

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.9

43.97

45.18

1.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4142

7334

7866

532

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

23.7

31.29

33.79

2.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

54360

540604

644075

103471

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

11.1

90.85

105.6

14.7

7

 سايت BTS

تعداد

45

200

214

14

8

 سايت ديتا

تعداد

11

22

28

6

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

21

21

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

32

48

48

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

10

10

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

39

39

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

194

587

587

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟