وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان لغايت پايان سال 1390

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 89

وضعیت لغایت پایان سال   90

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

454945

474945

20000

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.4

43.5

1.1

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

43.97

44.94

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

743160

873162

130002

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

69.2

79.6

10.50

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

87

131

44

9

منصوبه

 

 

پورت

9242

30750

21508

10

دایرشده

4539

16041

11502

11

شرکتهایPAP

منصوبه

35471

40857

5386

12

دایرشده

25375

37590

12215

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.26

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟