جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد تا پايان سال 1390

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

305152

2364

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

261356

275287

13931

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

43.97

45.08

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7334

7870

536

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.29

33.74

2.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

540604

668268

127664

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

90.85

109.0

18.2

7

 سايت BTS

تعداد

200

215

15

8

 سايت ديتا

تعداد

22

28

6

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

10

سايت GSMروستائي

 

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

587

587

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟