جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/2/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

25545

25293

-252

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

36.47

36.05

-0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6206

6196

-10

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.51

24.20

-0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26639

27094

27134

40

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38

38.7

38.7

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

45

60

60

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

16

16

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

28

27

-1

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1177

1177

1177

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟