جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/3/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

305152

2364

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

275287

277650

2363

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45.08

45.04

0.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7870

7938

68

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

33.74

35.23

1.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

668268

687532

19264

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

109.0

111.5

2.5

7

 سايت BTS

تعداد

215

219

4

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

12

2

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

587

612

25

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟