جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت هفته ارتباطات90

پايان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد هفته ارتباطات 90 لغایت هفته ارتباطات 91

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31003

32047

32812

1809

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.1

38.73

39.33

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2421

2534

2568

147

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

50.78

50.78

2.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29700

29804

29871

171

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.00

36.0

36

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

26

30

30

4

8

 سايت ديتا

تعداد

5

6

6

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

2

-2

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

112

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟