وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان تير  ماه 1391

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

480298

7153

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

43.8

0.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.09

45.28

0.18

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

873162

910755

37593

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

79.7

82.7

3.01

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

30750

0

10

دایرشده

16041

23159

16041

11

شرکتهایPAP

منصوبه

43757

43757

2900

12

دایرشده

37590

39356

1766

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.23

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟