جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/5/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

  تیر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11270

11422

152

3905

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32

33

0

9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3794

3819

25

1478

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26

27

0

5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13753

13790

37

12471

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

40

40

0

35

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

19

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

4

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

5

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

7

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

130

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

0

36

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟