جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/5/1391

عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال 90

  تیر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18975

32047

32813

766

11476

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

27.30

38.73

39.34

0.6

9

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1477

2534

2569

35

1331

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

18.96

50.78

50.78

0.0

32

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

5874

29804

29947

143

22112

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.45

36.00

36.00

0.0

25

 سايت BTS

تعداد

6

30

30

0

23

 سايت ديتا

تعداد

2.00

6.00

6.00

0.0

1

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

7

7

0

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0.00

4.00

4.00

0.0

4

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

21

37

37

0

15

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0.00

5.00

5.00

0.0

5

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

2

فيبر نوري

كيلومتر

11.00

112.00

112.00

0.0

84

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟