وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان مرداد  ماه 1391

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 90

وضعیت لغایت تير ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

483945

9000

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

43.8

0.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.09

38.38

-6.71

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

873162

954060

80898

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

79.7

86.3

6.61

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

32300

1550

10

دایرشده

16041

25783

16041

11

شرکتهایPAP

منصوبه

43757

43757

2900

12

دایرشده

37590

39356

1766

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.23

0.1-

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟