جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/6/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

12864

13129

265

502

4501

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.85

41.4

42.0

1

1

11

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5548

5571

5688

117

140

2315

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.81

42.0

42.9

1

1

17

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19738

19758

19808

50

70

15522

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.50

63.5

63.5

0

0

48

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

20

0

0

14

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

0

11

9

دايري ADSL

پورت

0

417

593

176

593

593

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

14

0

0

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

10

0

0

10

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

84

0

0

36

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

17

0

0

13

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

2

1

1

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

310

316

316

0

6

264

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟