جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/6/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

268527

275287

281424

6137

12897

100074

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

44.6

45

45

0

1

9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7679

7870

8042

172

363

3566

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

33.69

34

35

1

2

11

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

606869

668268

748139

79871

141270

670544

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

100.7

109.0

120.4

11.4

19.7

104.8

7

 سايت BTS

تعداد

205

215

224

9

19

157

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

28

0

0

16

9

دايري ADSL

پورت

 

6466

12392

5926

12392

12392

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

21

0

0

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

6

1

1

6

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

48

0

0

16

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

12

2

2

7

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

44

5

5

44

15

فيبر نوري

كيلومتر

617

617

650

33

33

448

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟