وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان شهرور  ماه 1391

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 90

وضعیت لغایت شهريور ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

485632

10687

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

43.9

0.4

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.09

45.26

0.17

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

873162

983994

110832

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

79.7

88.9

9.18

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

34628

3878

10

دایرشده

16041

27337

16041

11

شرکتهایPAP

منصوبه

43757

43957

3100

12

دایرشده

37590

37395

-195

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.22

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟