جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/7/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

  شهریور ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26974.00

27355.00

381.0

8530

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.34

63.64

1.3

22

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17067.00

17191.00

124.0

3710

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

65.94

0.0

23

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17216.00

17287.00

71.0

12664

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.79

40.22

0.4

31

7

 سايت BTS

تعداد

38.00

40.00

2.0

26

8

 سايت ديتا

تعداد

19.00

19.00

0.0

16

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32.00

32.00

0.0

2

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14.00

14.00

0.0

14

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345.00

345.00

0.0

113

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24.00

27.00

3.0

18

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2.00

2.00

0.0

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

298.00

298.00

0.0

145

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟