جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد لغايت 1/7/1391

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

  شهریور ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

32047

32813

766

11476

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.73

39.34

0.6

9

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2534

2569

35

1331

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

50.78

50.78

0.0

32

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29804

29947

143

22112

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.00

36.00

0.0

25

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

23

 سايت ديتا

تعداد

6.00

6.00

0.0

1

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

0

سايت GSMروستائي

تعداد

4.00

4.00

0.0

4

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

15

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5.00

5.00

0.0

5

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

2

فيبر نوري

كيلومتر

112.00

112.00

0.0

84

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟