جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه لغايت 1/8/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 مهر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13826

18958

374

4754

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

27.30

41.79

0.6

8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3707

5267

70

1270

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.95

36.34

0.47

8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

2997

27317

1718

23154

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.45

56.7

0.00

47

7

 سايت BTS

تعداد

4

24

0

19

8

 سايت ديتا

تعداد

1

13

0

11

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

5

0

5

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

35

79

0

44

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

14

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

1

3

14

فيبر نوري

كيلومتر

218

281

0

63

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟