وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/9/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 آبان ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

30033

31070

1037

11566

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.68

38.50

0.8

10

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4017

4121

104

2528

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

52.15

53.61

1.5

41

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29808

29923

115

23801

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.30

37.08

0.0

28

7

 سايت BTS

تعداد

48

48

0

33

8

 سايت ديتا

تعداد

8

8

0

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

1

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

10

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

96

0

41

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

5

2

5

14

فيبر نوري

كيلومتر

646

906

260

508

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟