وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/9/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 آبان ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27588

614.0

8763

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.60

2.3

23

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17242

175.0

3761

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

0.0

23

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17259

43.0

12636

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

40.42

0.6

31

7

 سايت BTS

تعداد

40.00

2.0

26

8

 سايت ديتا

تعداد

19.00

0.0

16

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32.00

0.0

2

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14.00

0.0

14

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345.00

0.0

113

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27.00

3.0

18

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2.00

0.0

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

710.00

412.0

557

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟