وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس  لغايت 1/9/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 آّبان ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

25545

25580

35

8491

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.5

36.5

0.0

13.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6206

6241

35

2294

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.50

24.50

0

11.08

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

27094

27163

69

24414

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.7

38.7

0.0

35.0

7

 سايت BTS

تعداد

60

61

1

48

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

12

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

1

10

سايت GSMروستائي

تعداد

16

16

0

16

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

51

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

24

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

1

14

فيبر نوري

كيلومتر

1177

2009

832

1025

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟