وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/9/1391

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 آّبان ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

32047

33259

1212

11922

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.73

39.55

0.8

9

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2534

2611

77

1373

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

50.78

50.78

0.0

32

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29804

29852

48

22017

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.00

36.00

0.0

25

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

23

 سايت ديتا

تعداد

6.00

6.00

0.0

1

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

0

سايت GSMروستائي

تعداد

4.00

4.00

0.0

4

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

15

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5.00

5.00

0.0

5

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

2

فيبر نوري

كيلومتر

109.00

109.00

0.0

81

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟