وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان آذر  ماه 1391

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 90

وضعیت لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

490806

15861

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

45.1

1.6

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.09

82.76

37.66

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

873162

1004046

130884

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

79.7

92.3

12.59

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

3018

0

10

دایرشده

16041

29576

13062

11

شرکتهایPAP

منصوبه

43757

43957

3100

12

دایرشده

37590

37924

529

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.19

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟