وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/10/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

####

37462

18878

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.18

82.49

41.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5197

5267

70

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.87

36.35

0.48

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

####

26995

1396

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

24

25

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

1

14

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟