وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/10/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

275287

519158

243871

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45

45

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7870

8240

370

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34

35

2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

668268

788096

119828

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

109

126

17

7

 سايت BTS

تعداد

215

225

10

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

12

2

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

44

5

14

فيبر نوري

كيلومتر

587

1404

817

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟