وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/11/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال90

 وضعیت موجود لغایت

1/11/1391

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15328

15994

666

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.8

35.9

0.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2382

2734

352

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.2682

35.94

4.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18623

18769

146

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.5

43.50

0

7

 سايت BTS

تعداد

29

29.00

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6.00

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

421

850

429

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6.00

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7.00

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84.00

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6.00

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3.00

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

 

1234.00

1234

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟