وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/11/1391

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت 1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

25545

26473

928

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.5

37.4

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6206

6319

113

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.50

24.50

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

27094

27094

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.7

38.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

60

61

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

597

1312

715

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

16

16

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1145

1145

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟