وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/11/1391

 

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت

1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

274848

286756

11908

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45.1

45.6

0.52

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7819

8334

515

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34

36

2.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

668268

798401

130133

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

109

127

18.0

7

 سايت BTS

تعداد

215

225

10

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

6466

18383

11917

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

1

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

12

2

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

44

5

15

فيبر نوري

كيلومتر

587

1111

524

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟