وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/12/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال90

 وضعیت موجود لغایت بهمن ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15328

16038

710

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.8

35.9

0.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2382

2737

355

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.3

36.0

4.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18623

18769

146

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.5

43.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

29

29

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

421

870

449

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟