وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/12/1391

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت بهمن ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11291

11577

286

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.5

32.8

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3800

3843

43

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.3

26.6

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13595

13632

37

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.6

39.6

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

404

846

442

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟