وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان اسفند ماه 1391

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 90

وضعیت لغایت بهمنماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

474945

497758

22813

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.5

45.5

2.0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.09

45.71

0.62

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

873162

1015439

142277

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

79.7

92.2

13.18

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

30750

38018

0

10

دایرشده

16041

33996

13062

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

3700

12

دایرشده

37590

38931

1536

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.17

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟