وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  فروردين  ماه 1392

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایتفروردينماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

499428

3983

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

45.7

0.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

45.90

0.10

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

1015439

1015439

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

93

93

0

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

35018

0

10

دایرشده

33996

35274

1278

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

0

12

دایرشده

38931

39384

453

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1389

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.00

1.16

0.1-

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟