وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/1/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

30166

31652

31836

184

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.68

38.95

39.14

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4017

4194

4240

46

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

52.15

54.50

55.09

0.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29600

29684

29684

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.30

37.30

37.30

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

48

48

48

0

8

 سايت ديتا

تعداد

8

8

8

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

616

1746

1746

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

96

96

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

5

5

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

646

704

704

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟