وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/2/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27039

27757

27757

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.34

65.55

65.55

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17086

17285

17285

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

65.94

65.94

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17096

17120

17120

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.79

40.43

40.43

0

7

 سايت BTS

تعداد

38

41

41

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

19

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

419

987

987

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

14

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

345

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

298

602

602

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟