وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/2/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

عملكرد آذر ماه سال 80 لغايت پايان سال91

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26473

26473

928

9384

17698

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.3

37.3

0.8

14.2

23.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6319

6319

113

2372

6319

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.90

24.90

0.4

11.48

24.9

3

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26947

26947

97

24198

26434

4

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.0

38.0

0

34.3

37.145

5

 سايت BTS

تعداد

61

61

1

48

60

6

 سايت ديتا

تعداد

15

15

2

14

15

7

دایری ADSLمخابرات

پورت

1398

1398

801

1398

1398

8

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

1

14

9

سايت GSMروستائي

تعداد

16

16

0

16

16

10

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

51

112

11

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

24

27

12

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

1

1

13

فيبر نوري

كيلومتر

1145

1145

0

161

1145

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟