وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/2/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84

پايان سال89

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21337

31037

32212

34021

34196

175

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

30.42

38.24

38.73

40.10

40

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1238

2423

2534

2725

2741

16

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

19.20

48.71

50.78

54.50

55

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

7835

29668

####

####

29679

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

11.17

36.00

36

36

36

0

7

 سايت BTS

تعداد

7

26

30

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

6

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

-

 

933

2247

2247

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

7

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

4

4

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

22

37

37

37

37

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

5

5

5

5

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

4

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

28

111

109

109

109

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟