وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/2/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

274848

287451

290156

2705

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45.1

45.5

45.8

0.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7819

8406

8462

56

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34

36.2

36.4

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

668268

798703

798703

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

109.0

126.1

126.1

0

7

 سايت BTS

تعداد

215

228

228

0

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

28

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

6466

19478

19478

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

44

44

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

587

1111

1111

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟