وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  ارديبهشت  ماه 1392

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

بدون شهرستان طبس

وضعیت لغایتفروردينماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

468972

475674

6702

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.9

46.4

0.5

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

48.00

48.94

0.9

4

 تلفن همگاني

تعداد

3435

3693

258

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

950924

950924

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

92.1

92.8

0.7

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

41018

6000

10

دایرشده

33996

36850

2854

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

0

12

دایرشده

38931

39384

453

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

12.9

1209

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.2

1.17

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟