وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  خرداد  ماه

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت  خرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

468972

476716

7744

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.9

46.5

0.6

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

48.00

48.94

1.0

4

 تلفن همگاني

تعداد

3435

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

943178

950924

7746

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

92.1

92.7

0.6

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

47018

12000

10

دایرشده

33996

37536

3540

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

0

12

دایرشده

38931

39959

1028

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

12.9

1209

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.2

1.16

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟