وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  تير  ماه

 

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت  تيرماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

468972

478771

9799

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.9

46.6

0.7

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

48.00

49.9

1.1

4

 تلفن همگاني

تعداد

3435

3693

258

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

943178

963477

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

92.1

93.8

1.7

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

47018

12000

10

دایرشده

33996

39629

5633

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

0

12

دایرشده

38931

40301

1370

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

12.9

1209

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.2

1.16

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟