وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  شهريور  ماه

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت  شهريور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

482251

13279

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

46.8

0.9

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.39

1.4

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1838

692

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

969741

26563

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

94.2

2.1

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

132

16

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

45666

10064

10

دایرشده

33996

41149

8821

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

42782

1423

12

دایرشده

38931

38369

1048

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

829

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.16

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟