وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق لغايت 1/7/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال91

وضعیت لغایت شهریور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16038

16366

328

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

37.9

0.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2737

2801

64

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.8

31.3

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18435

21778

3343

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

50.1

50.4

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

28

28

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

870

1323

453

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

41

41

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

414

1035

621

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟