وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزدلغايت 1/7/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت شهریور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

296840

9389

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.4

1.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8406

8572

166

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

26.1

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

798562

18256

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

132.9

3.0

7

 سايت BTS

تعداد

228

232

4

8

 سايت ديتا

تعداد

26

26

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

25872

5509

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

34

34

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

46

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1154

43

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟