وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  مهر  ماه

 

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت مهرماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

484573

15601

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

46.9

1.0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.50

1.5

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1756

774

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

975100

31922

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

94.5

2.4

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

132

1

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

48666

13648

10

دایرشده

33996

43768

9772

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

51589

7032

12

دایرشده

38931

41441

2510

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

830

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.16

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟