وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق لغايت 1/8/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16038

16489

451

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

38.1

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2737

2809

72

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.2

31.2

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18435

18577

142

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.9

42.9

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

28

28

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

870

1412

542

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

41

41

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

414

1035

621

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟