وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  آبان  ماه

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت آبان ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

485451

16479

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

47.0

1.1

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.45

1.4

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1756

774

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

981902

38724

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

95.0

2.9

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

132

1

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

50666

15648

10

دایرشده

33996

45724

11728

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

51589

7032

12

دایرشده

38931

41703

2772

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

830

1

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.15

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟