وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت  لغايت 1/9/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27757

28214

457

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.05

63.43

1.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17285

17439

154

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

62.70

63.67

1.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16570

16587

17

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.11

37.20

0.09

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

987

1449

462

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

246

246

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

602

603

1

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟