وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/9/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

297958

10507

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.5

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8406

6588

-1818

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

20.6

-5.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

803519

23213

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

133.4

3.5

7

 سايت BTS

تعداد

228

237

9

8

 سايت ديتا

تعداد

26

26

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

27679

7316

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

34

34

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

46

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1154

43

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟